Klantenservice

Bestelt u liever telefonisch? Bel 085-7441447 Nu bereikbaar!

(Algemene) leveringsvoorwaarden TopTicketshop.nl

Afdrukken

Algemene leveringsvoorwaarden TopTicketshop

1.
Een bestelling is definitief nadat TopTicketshop de ontvangst van de bestelling door middel van een orderbevestiging heeft bevestigd. Betaling geschiedt op één van de door TopTicketshop aangegeven wijze(n).
2.
Er is sprake van wederverkoop. De gehanteerde prijs is doorgaans hoger dan de nominale prijs op het ticket en daarin zijn alle kosten inbegrepen met uitzondering van de verzend- en servicekosten.
3.
TopTicketshop spant zich in de tickets uiterlijk zeven werkdagen voor aanvang van het evenement te verzenden. TopTicketshop is gerechtigd de tickets te leveren tot het moment van aanvang van het evenement. Verzending en afgifte geschieden per aangetekende post, gewone post of per e-mail. Verzending is altijd voor rekening van koper. TopTicketshop zal de koper schriftelijk van de verzending van de tickets op de hoogte stellen. Indien de expediteur niet in staat is de zending bij koper in persoon af te leveren, zal de zending naar het dichtstbijzijnde distributiekantoor worden verstuurd waar de zending gedurende een bepaalde periode zal worden bewaard. Hiervan laat de expediteur schriftelijk bewijs achter op het bezorgadres. Indien koper een ticket niet in ontvangst neemt, afhaalt of laat afhalen, en de koper is vooraf van de verzending op de hoogte gesteld, dan komt het niet-bezoeken van het evenement voor rekening en risico van de koper. Indien de koper een week voor het evenement nog geen tickets heeft ontvangen, dient de koper TopTicketshop hiervan ruim vantevoren (minimaal 4 werkdagen) op de hoogte te stellen zodat TopTicketshop alsnog aan de leveringsplicht kan voldoen. Koper dient dan een mail te versturen naar klantenservice@TopTicketshop.nl.
4.
TopTicketshop is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade indien de levering van de tickets mislukt als gevolg van het opgeven van een onjuist adres, het onvolledig inlichten van de bewoner van het opgegeven adres of wanneer door toedoen van door TopTicketshop ingeschakelde derden niet of niet tijdig wordt geleverd. Voor een dergelijke situatie zijn de tickets niet verzekerd.
5.
Als een bestelling is voltooid, de toegangsbewijzen zijn gegarandeerd en de overeenkomst niet wordt nagekomen (bijvoorbeeld door uitstel of afgelasting van een evenement) of een toegangsbewijs buiten de schuld van de koper geen toegang verschaft tot het evenement, dan is de koper gerechtigd tot ontbinding van de koopovereenkomst en kan hij/zij terugbetaling vorderen van de door hem/haar betaalde koopsom inclusief verzendkosten. De koper kan in dat geval ook kiezen voor compensatie in de vorm van een voor onbepaalde tijd geldend, overdraagbaar voucher met een waarde van 110% van de door koper betaalde koopsom welke kan worden aangewend voor alle evenementen op de website van Topticketshop.
6.
De door TopTicketshop aangegeven kwaliteitscategorieën voor tickets hoeven niet aan te sluiten bij door de organisator van het evenement gehanteerde categorieën. Koper van een door TopTicketshop geleverd ticket dient zichzelf op de hoogte te stellen van aanwijzingen zijdens de organisator van het evenement alsmede van wijzigingen met betrekking tot het evenement.
7.
TopTicketshop wijst erop dat bij de verkoop van tickets door de organisator van het evenement algemene verkoopvoorwaarden van toepassing kunnen zijn verklaard op grond waarvan de organisator het doorverkopen van deze tickets verbiedt. Als gevolg daarvan kan de organisator tickets annuleren en de toegang tot het evenement weigeren. In dat geval wordt 100% van de overeengekomen prijs inclusief verzendkosten vergoed. In het geval van misbruik van deze regeling wordt geen geld geretourneerd.
8.
De koper is niet gerechtigd om een definitieve bestelling te annuleren.
9.
Voor antwoord op eventuele nadere vragen verwijst TopTicketshop naar het hoofdstuk "Veel gestelde vragen" op deze site.